Boek Museum Belvédère

Een bijzonder mooi boek over het ontstaan van Museum Belvédère in het Friesche Oranjewoud.

Fassinaasje, besieling, moed en betrouwen
It Museum Belvédère op It Hearrenfean is bysûnder. It leit op it meast markante plak fan de histoaryske bûtenpleats Oranjewâld en it nij oanleine parkgebiet. It hat in keunstkolleksje, sa ha jo net en it prachtige
gebou hat in puere, museale sfear. It stiet dêr temûk, mar jo kinne der net omhinne, it is beskieden en tagelyk yndrukwekkend, fan wat kante as jo it ek besjogge.

Team: Jan van Dijk, Pieter Wester
Pagina's: 64 pagina's
Prijs: € 18,50
Bestellen