Sept 2017 - Technisch weer

Open planproces zorgt voor doorbraak

Jarenlang zijn plannen gemaakt, onderzoeken gedaan en discussies gevoerd over de toekomst van het centrum van Emmeloord. Omdat concrete veranderingen uitbleven en de situatie in het centrum hier wel steeds meer om vroeg, heeft de gemeenteraad in het voorjaar van 2015 het roer omgegooid. Er is afscheid genomen van de toenmalige ontwikkelaar en er is een open planproces gestart. Kern van dit open planproces was dat de gemeente zichzelf nadrukkelijk op afstand zette en de samenleving (bewoners, ondernemers en initiatiefnemers) zich kon uitspreken over wat voor centrum zij wenste. 

Inbo werd gevraagd dit open planproces te organiseren, met twee belangrijke resultaten. Allereerst zijn, via een intensief participatieproces, drie scenario’s voor het centrum ontwikkeld. Dankzij een actieve betrokkenheid van bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van kernen rondom Emmeloord is breed draagvlak ontwikkeld voor het meest vergaande scenario: een compact centrum. Vervolgens is de gemeente meer in de lead gekomen en heeft de gemeente dit compacte centrum uitgewerkt in een centrumplan, een stedenbouwkundig plan en een uitwerkingsagenda. Om het opgebouwde draagvlak in de samenleving niet te verliezen, is Inbo wederom gevraagd het participatieproces voort te zetten. In juli 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het centrumplan en zijn de eerste deelprojecten opgepakt, waaronder verbetering bereikbaarheid en verkenning van herinrichting De Deel. 

Tevens hebben we gezorgd voor een vertaling naar tekst en ontwerp van uitkomsten en discussiepunten, en hebben we de uitwerkingsagenda, de routeplanner voor vervolgstappen, opgesteld. 
Visual De Deel (centrum Emmeloord): Strootman Landschapsarchitecten.

- Project Centrumplan in Emmeloord

Meer informatie: Guido Wallagh