okt 2016 - Wonen

De rol van de Provincie

Op 27 september organiseerden de Provinciale Staten van Utrecht een oordeelsvormende bijeenkomst in het kader van de actualisatie van het provinciaal woonbeleid. Guido Wallagh, partner-adviseur bij Inbo, gaf hier een presentatie over de eigentijdse rolneming van provincies en het hierbij passende instrumentarium.  

Hij stelde vast dat de Provincie Utrecht een heldere richting heeft uitgezet. Twee derde van de nieuwbouwproductie moet binnenstedelijk worden gerealiseerd en de Provincie pakt haar reguliere rol in het agenderen van belangrijke thema’s, het leggen van verbindingen, het delen van kennis en het reguleren. Guido’s pleidooi was dat er daarnaast opgaven liggen die tot provinciaal belang benoemd kunnen worden. Deze opgaven zou de Provincie Utrecht actiever moeten oppakken. 

Als voorbeeld gaf hij de noodzaak om middeldure huurwoningen te realiseren. Dat het aanbod achter blijft op de vraag wordt algemeen onderkend. De oorzaken hiervoor en de wijze waarop deze patstelling doorbroken kan worden, eveneens. Gemeenten, corporaties en marktpartijen zijn echter onvoldoende bij machte dit in resultaten om te zetten, waardoor er op provinciaal niveau een cruciaal segment in de woningmarkt ontbreekt. Alle aanleiding om dit als provinciaal belang in het te actualiseren woonbeleid op te nemen. 

In de discussie met Provinciale Statenleden werd duidelijk dat dit vraagt om het specificeren van wat een provinciaal belang is en wat dit dan betekent voor de rol van de provincie. Ziet Provinciale Staten in zo’n situatie een rol voor zichzelf, hoe wordt vervolgens het provinciaal belang gedefinieerd en steunen andere betrokken partijen (zoals gemeenten) de rol van de provincie hierin. Een discussie die al snel politiek getint werd. 

Meer informatie: Guido Wallagh