maart 2016 - Social impact

Hoeveel woningen voor wie?

Hoeveel en wat voor woningen moeten de komende jaren gebouwd worden? Voor wie? Welke voorwaarden moeten gesteld worden? Nu de dynamiek op de woningmarkt terugkeert en er (prestatie)afspraken gemaakt moeten worden op lokaal en regionaal schaalniveau, merken wij dat gemeenten en woningcorporaties concrete, herkenbare en toepasbare antwoorden nodig hebben op deze vragen. 

Met het aantrekken van de woningmarkt doet zich ook de kans voor om het wonen te verbinden met aanpalende, vaak urgente maatschappelijke thema’s zoals de huisvesting van statushouders en de grote leegstand in winkels en kantoren. In opdracht van de gemeente Woudenberg en woningbouwcorporatie Vallei Wonen bracht Jeroen Oomens de woonbehoefte in Woudenberg voor de korte termijn (2020) en de lange termijn (2030) in beeld. Door de landelijke prognose aan te scherpen aan de hand van actuele ontwikkelingen, zoals het passend toewijzen van corporatiewoningen aan huishoudens met recht op huurtoeslag, is een behoefteraming opgesteld. Deze raming biedt de geactualiseerde basis voor het woonbeleid van de gemeente Woudenberg en de samenwerking tussen gemeente, corporatie, zorg- en marktpartijen. 

Meer informatie: Jeroen Oomens