Dec 2017 - Stedenbouw verrijkt

Officierscasino, Soesterberg

In de dorpskern van Soesterberg bevindt zich het rijksmonument Officierscasino, een wooncomplex/logiesgebouw uit de jaren ’80 en verharde parkeerterreinen. Deze opstallen worden omgeven door groen en bomen. Terrein en opstallen tezamen hebben een oppervlakte van bijna 25.000 m²

Het Rijksvastgoedbedrijf gaat het terrein en de opstallen verkopen en heeft hiervoor, samen met de gemeente Soest, de kaders voor herontwikkeling geformuleerd. Onderdeel van dit zogenoemde ‘biedboek’ is de Nota van Uitgangspunten. 

In deze Nota van Uitgangspunten is vastgelegd binnen welk planologisch, cultuurhistorisch, programmatisch en ruimtelijk-stedenbouwkundig kader de herontwikkeling kan plaats vinden. Inbo heeft op basis van stedenbouwkundige analyses en workshops en bijeenkomsten met het Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente Soest, de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en – vanwege de monumentale status van het Officierscasino – het Atelier Rijksbouwmeester en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een randvoorwaardenkaart opgesteld. In deze randvoorwaardenkaart zijn de (cultuurhistorische en stedenbouwkundige) waarden en (programmatische en ruimtelijke) mogelijkheden samengevat. In de nadere onderbouwing van deze kaart is te vinden wat ruimtelijk relevant beleid is, welke cultuurhistorische, programmatische en ruimtelijke uitgangspunten gehanteerd worden en welke vervolgstappen in de procedure te zijn voorzien.  

Op 29 november 2017 is een informatieavond georganiseerd over de Nota van Uitgangspunten. Naar verwachting zal begin 2018 het verkoopproces starten. 

- Randvoorwaardenkaart Officierscasino

Meer informatie: Guido WallaghJasper Ravestijn