april 2016 - Werk in uitvoering

Belangrijke stap windpark

De provincie Flevoland bereidt samen met de gemeenten Lelystad, Dronten en Zeewolde het Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland voor. De initiatiefnemers kunnen op basis hiervan in vier grote gebieden overgaan tot de sanering van bestaande windmolens en de ontwikkeling van nieuwe windmolens binnen vastgestelde lijnen. De overheden hebben hier een belangrijke voorwaarde aan gesteld: voor elk gebied moet er één aanspreekpunt zijn. Dat betekent dat partijen binnen zo’n gebied tot nadere afspraken moeten komen over organisatie, financiën, vergoedingen en participatie. 

Na intensief overleg zijn de windverenigingen Ketelmeerzoom, Rivierduingebied en NatuurStroomGroep alsmede Nuon er recentelijk in geslaagd om voor het deelgebied Noord tot een alomvattend afsprakenkader te komen. Hiermee is een belangrijke basis gelegd voor de inrichting van een projectorganisatie (waaronder een tijdelijk algemeen en dagelijks bestuur en een vereniging), de opstart van ruimtelijke procedures, nadere afspraken met overheden en een peiling onder en verdere werving van betrokkenen. Guido Wallagh begeleidde de samenwerking als onafhankelijk voorzitter en is gevraagd deze rol naar de oprichting van de vereniging te blijven vervullen. 

Meer informatie: Guido Wallagh