Wijziging bouwbesluit

Geen paniek!

02-10-2014

Bij sommige opdrachtgevers blijkt er onduidelijkheid en soms zelfs paniek te ontstaan over de datum van indiening met betrekking tot de aanpassing van de EPC. Er circuleren namelijk berichten dat bouwplannen die dit jaar worden ingediend, maar waarvoor de vergunning in 2015 wordt verstrekt, aan de nieuwe eisen dienen te voldoen. Dit is niet juist.

Alle bouwplannen ingediend voor 1 januari 2015 moeten door de gemeente beoordeeld worden op de regelgeving van 2014, dus met de nu gestelde eis voor de EPC.

Vanaf 1 januari 2015 wordt het bouwbesluit aangepast. De belangrijkste wijzigingen betreffen de EPC en de gedifferentieerde isolatiewaarden voor de gebouwschil:

  • De energieprestatiecoëfficienten van praktisch alle gebruiksfuncties waarvoor een EPC geldt, worden aangescherpt. Het gaat grofweg om een halvering van de EPC vergeleken met het niveau van 2007.
  • De energieprestatiecoëfficienten voor nieuwbouw woningen wordt verlaagd naar 0,4.
  • De gedifferentieerde eis voor de warmteweerstand van constructie zoals de partners van het Lente-akkoord hadden voorgesteld is overgenomen. 
    Voor gevels wordt de rc-waarde verhoogd van 3,5 naar 4,5 m2.K/W. 
    Voor daken wordt de rc-waarde verhoogd naar 6,0 m2.K/W. 
    De rc-waarde van begane grond vloeren wordt niet verhoogd en blijft 3,5 m2.K/W.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met 
Mas van Vliet, adviseur bestek en regelgeving van Inbo.