Rondweg wordt groene stadslaan

Ruimte bieden aan mobiliteit en leefbaarheid

07-06-2019

De gemeente Veenendaal en de provincie Utrecht staan samen voor een ingewikkelde opgave: het verbreden van de Rondweg-Oost in Veenendaal. De verbreding is noodzakelijk omdat Veenendaal-Oost groeit. De opgave is complex omdat de rondweg dicht langs bestaande en toekomstige wijken loopt, waardoor een verbreding een beperking vormt voor de leefbaarheid in de buurten en toekomstige ontwikkelingen. Inbo is gevraagd om voor die wegverbreding een ruimtelijk kader te schetsen dat ruimte biedt aan mobiliteit, leefbaarheid én toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. De oplossing zit in het verlagen van de maximumsnelheid waardoor de Rondweg beter past in zijn omgeving. 

Zorgen over geluid en fijnstof
De Rondweg is niet alleen van belang op lokaal niveau als ontsluiting voor Veenendaal, maar ook van belang als regionale ontsluitingsweg. Verbreding is noodzakelijk om zowel ruimte te kunnen blijven geven aan de sterke MKB-sector in de regio als aan de groei van bewoners in Veenendaal-Oost. Die groei levert ook beperkingen op. De rondweg loopt nu al strak langs bestaande wijken en locaties die in de toekomst ontwikkeld worden. De weg komt straks midden in stedelijk gebied te liggen. Bewoners uit de aangrenzende buurten maken zich zorgen over de leefbaarheid en vragen zich af wat het effect van de verbreding zal zijn op geluid en fijnstof. 

Snelheidsverlaging als oplossing
Speerpunt in de benadering was te onderzoeken wat het effect van snelheidsverlaging op het traject is op het gebied van mobiliteit, leefbaarheid en ruimte. Wat zijn de effecten wanneer 70 km per uur wordt gereden in plaats van 80 km per uur? Uit milieuonderzoek blijkt dat deze relatief kleine snelheidsverlaging een gunstig effect heeft op zowel leefbaarheid als ruimtegebruik. De inrichting van een 70 km/u weg past ook beter in een bebouwde omgeving. Het moet voor de weggebruiker namelijk logisch zijn om zijn snelheid aan te passen op basis van de inrichting. De Rondweg krijgt daarom een groene, open en stedelijke uitstraling met trottoirbanden, zichtbare bebouwing, bomenlanen en hagen. De rondweg verandert in een stadslaan die past bij zijn omgeving. Al het nieuwe groen langs de weg helpt ook nog eens bij de absorptie van fijnstof. 

Het onderzoek heeft effect gehad. De gemeente Veenendaal en de provincie Utrecht gaan nu de verbreding verder concretiseren waarbij wordt uitgegaan van een 70 km/u weg binnen de bebouwde kom.

- Project Rondweg Oost, Veenendaal

Meer informatie: Bert van Breugel, Remmelt Oosterhuis