Centrumplan voor Emmeloord

Herinrichting scenario 'compact centrum'

17-07-2017

De gemeenteraad van Noordoostpolder heeft op 10 juli 2017 ingestemd met het centrumplan voor Emmeloord. In het centrumplan wordt gekozen voor een compacter winkelgebied, meer verblijfskwaliteit, herinrichting van de belangrijkste openbare ruimtes (waaronder De Deel), ruimte voor culturele voorzieningen en extra woningen. Waar mogelijk worden initiatieven van marktpartijen om winkelvoorzieningen van buiten het centrum naar het kernwinkelgebied te verplaatsen ondersteund. 

Aan dit centrumplan ligt een intensief participatieproces ten grondslag. Tussen juni 2015 en maart 2016 is een zogenoemd open planproces gevolgd, waarbij bewoners en ondernemers tot drie verschillende scenario’s gekomen zijn. Na een stemming bleek een meerderheid, zowel in de samenleving als in de gemeenteraad, voor het scenario ‘compact centrum’. Dit scenario is het afgelopen jaar verder uitgewerkt in drie producten. Het stedenbouwkundig plan beschrijft de belangrijkste (ruimtelijke) principes. Het beeldkwaliteitsplan gaat in op de stedenbouwkundige, cultuurhistorische en architectonische kwaliteit van het centrum. En in de uitwerkingsagenda staat beschreven hoe de verdere uitvoering van het centrumplan vorm krijgt.   

Het participatieproces bestond uit twee fasen. In de eerste fase was vooral de samenleving aan zet. Via de vorming van een bijzonder projectteam en klankbordteam, verschillende ontwerpateliers, inloopbijeenkomsten, presentaties van mogelijke initiatieven, een stemming en een duidelijke communicatie hierover, is de dialoog met bewoners en ondernemers hersteld. Het succes hierachter is de actieve inbreng van bewoners en ondernemers geweest als ook de ruimte die hiervoor geboden is door politiek en het ambtelijk apparaat. In de tweede fase is de gemeente richtinggevend geworden. Binnen de kaders van het gekozen voorkeursscenario is tot een nadere uitwerking gekomen, waarbij opnieuw bewoners, ondernemers, belangengroeperingen, vastgoedeigenaren en potentiële investeerders goed betrokken zijn en voor iedereen navolgbaar bleef hoe tot een nadere uitwerking is gekomen. Via zogenoemde stadscafés is invloed vanuit de samenleving mogelijk gebleven. Inbo heeft vanaf medio 2015 dit participatieproces georganiseerd. Visual De Deel (centrum Emmeloord): Strootman Landschapsarchitecten

- Participatieproces
- Besluit gemeenteraad

Meer informatie: Guido Wallagh, Joris van Loenhout, Jasper Ravestijn