Urban Strategy

Strategische belangen verbinden

Waar zitten de ruimtelijke opgaven van nu? Wat doet de markt, wat drijft en wil de gebruiker? Hoe kan ik nieuwe markten maken en nieuwe doelgroepen vinden en binden? En hoe maak ik die plannen haalbaar, uitvoerbaar en duurzaam renderend? 

Wij onderzoeken, adviseren en ontwerpen. Wij structureren processen vanuit de inhoud. Op alle schaalniveaus werken we aan ruimtelijke oplossingen voor het hier en nu, gericht op de toekomst. Voor waardebehoud en waardeontwikkeling van gebouwen en gebieden. 

Wij zijn inventief, creatief en pragmatisch. En bovenal onafhankelijk. Moeilijke boodschappen schuwen wij niet. Wij communiceren overtuigend en bondig. Met participatie en serious games zoeken we de verbinding en creëren we draagvlak.

Verbinder

In de complexe opgaven waaraan wij werken spelen vaak veel uiteenlopende belangen. Financiële, juridische, technische en menselijke belangen. Niet zelden vervullen wij in die processen de rol van mediator, van moderator, van verbinder. 

Als multidisciplinair bureau zijn wij gewend te coördineren tussen belangen en disciplines. Als ontwerper en adviseur zijn wij gewend processen te regisseren en structureren. Om passende oplossingen te bedenken die kunnen rekenen op breed draagvlak. 

Dat doen wij door ons goed in te leven in de mensen met wie wij in gesprek zijn. Door te luisteren. Door eerlijk te zijn en helderheid te geven over wat wel en niet kan. Wat vast ligt en waar ruimte zit. Door nooit nee te zeggen, maar uit te leggen waarom iets geen goed idee is en op welke manier het wel kan. Door de waarom vraag te stellen. Door uit verschillende belangen de gemene deler te destilleren.

Proces- en programmamanagement

Buurten, wijken en steden ‘bij de tijd’ houden. Dat is dé opgave in Nederland. Daar waar regulier onderhoud niet meer volstaat, wordt een beroep gedaan op sanering (minder programma), verdichting (meer programma) of herstructurering (hetzelfde programma in een andere configuratie). 

Fysieke vernieuwing gedijt het best als het hand in hand gaat met sociale en economische vernieuwing. Binnenstedelijke opgaven vragen om resultaten op de korte termijn en om condities waaronder ook na verloop van tijd resultaten geboekt worden. 

Onze procesmanagers weten wat werkt. Per opdracht verdiepen wij ons in de specifieke situatie en de ‘vraag achter de vraag’. Wij spreken de taal van de bewoner, de ondernemer en de bestuurder. Wij hechten grote waarde aan communicatie en participatie. Wij maken de slag van visie, via strategie naar concrete resultaten. Altijd zorgvuldig, open en resultaatgericht.

Participatie

Nu opgaven steeds meer verplaatsen naar binnenstedelijke woon- en werkgebieden en de markt verandert van een aanbieders- naar een vragersmarkt, wordt het steeds belangrijker aansluiting te vinden bij de belangen van bewoners en ondernemers. 

Draagvlak is niet meer voldoende. Participatie is nodig om partijen en individuen te activeren en medeverantwoordelijk te maken. Dat betekent initiatieven van onderop honoreren. Verborgen krachten tot wasdom laten komen. Mensen écht mee laten doen in de planvorming. 

Wij doen dat door letterlijk het gebied in te duiken. Door met mensen in gesprek te gaan. Door hen een podium te bieden. Door duidelijke taal te spreken. Dat doen wij om te zorgen dat het opgebouwde vertrouwen ook echt verzilverd kan worden. Om samen zo snel mogelijk van praten naar doen te komen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Guido Wallagh.