Stedenbouw

Waardeontwikkeling organiseren

Campus

Campusontwikkeling is hot. Steeds meer partijen uit de wereld van overheid, onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven zien de voordelen van slimmer samenwerken vanuit een gezamenlijke plek. Een campus waar partijen die elkaar aanvullen samen een klimaat scheppen dat innovatie en economische ontwikkeling versnelt. 

Campusontwikkeling gaat daarmee over ‘connecting people’. Over het vitaal houden van een bedrijven ecosysteem. Over het faciliteren en organiseren van ontmoetingen tussen bedrijven en instellingen. Dat is altijd maatwerk. Immers, iedere campus is anders. In schaal, in focus, in ruimtelijke verschijningsvorm. 

Het Inbo Campus Assessment Model (I-CAM) ontleedt de complexe samenhang van inhoud, aanpak en schaal van campusontwikkeling in vijf inhoudelijke dimensies: uitwisseling, complementariteit, vliegwiel, context en placemaking. Het biedt een integrale aanpak voor het gebied, de gebouwen en faciliteiten (hardware), voor de mensen en activiteiten (software) en voor het organiseren van een match tussen die twee (orgware). 

Praktische stedenbouw

Het actuele proces van (her)ontwikkeling van gebieden vraagt om herbezinning, flexibiliteit en tussentijdse resultaten. Maakbare ontwerpen en realistische producten voor waarde behoud en waardeontwikkeling. 

Wij zijn een strategische gesprekspartner in de ontwikkeling van steden, dorpen, en het landschap daartussen. Wij laten ons inspireren door bewoners en gebruikers. Wij organiseren ontmoetingen om de verbinding te leggen tussen alle betrokkenen. Wij zetten onze ontwerpen in om draagvlak en commitment te creëren. 

Onze contextuele benaderingswijze leidt tot ontwerpen die op natuurlijke wijze zijn ingepast in hun bestaande context. Van woonwijken tot stationsgebieden, van gebiedstransformaties tot inrichtingsplannen, van toekomstvisies tot beeldkwaliteitsplannen. 

- Stedenbouw projecten 
- Brochure Campus ontwikkelingen

Wilt u meer weten, neem dan gerust contact met ons op!